Arbetsmiljö

Förenade Service har som målsättning att i den löpande verksamheten skapa en god arbetsmiljö för alla, där verksamheten inte förorsakar olyckor och skador på människor, och där man följer de lagar och andra krav som Förenade Service berörs av.

 

kvalitet

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Förenade Service AB. Målsättningen med Förenade Service AB arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Arbetsmiljöarbetet skall täcka lagens krav om en säker arbetsplats som undanröjer risk för skador och ohälsa samt säkerställa en stimulerande och utvecklande arbetsplats där alla trivs och utvecklas i en takt som passar var och en.

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:

  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, fysiskt våld, social utstötning eller trakasserier i enlighet med vad som är nämnt i avsnittet om jämställdhet och mångfald i vår personalpolicy.
  • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
  • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
  • Den enskilde skall så långt möjligt ha ett utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara ges ansvar efter sina förutsättningar. 
  • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
  • Såväl interna som externa resurser utnyttjas för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
  • Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.
  • Hålla nere mejlande till ett minimum och eftersträva en behaglig ljudnivå på samtliga av våra arbetsplatser för ett balanserat och stressfritt informations- och kommunikationsklimat.
  • Ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö.

 

Arbetsmiljö certificerat rengöring

Förenade Service är arbetsmiljöcertificerade enligt ISO 45001:2018.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG

Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om arbetsmiljö

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Anders Lang på telefon 0736 - 888 048 eller via e-post

Skicka e-post